darinda

42 teksty – auto­rem jest da­rin­da.

Za­pach książki jest jak nar­ko­tyk, a jej treść jak dru­gie życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 maja 2015, 00:30

Dążenie do ce­lu i po drodze zbiera­nie do­dat­ko­wych korzyści jeszcze bar­dziej pod­no­si nas na duchu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 sierpnia 2013, 13:13

Zwle­kanie jest cza­sem gor­sze od usłysze­nia odpowiedzi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 maja 2013, 17:52

Czy­tanie jest dla mnie jak łyk powietrza,
duszę się bez niego. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 marca 2013, 15:52

Pat­rząc na siebie czu­li ogień wrzący wewnątrz swych ciał. To nie tyl­ko pożąda­nie, ale i miłość trwająca już ty­le lat. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 listopada 2012, 14:38

Płonę pożąda­niem i tęsknotą za Tobą.

Gdy znów się zo­baczy­my spłonę od Two­jego spojrzenia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 września 2012, 16:16

Rozłąka da­je do myśle­nia. Można od­począć od siebie, zre­lak­so­wać się w sa­mot­ności lub z przy­jaciółmi, ale na dłuższą metę wiesz, że tęsknisz od os­tatniego zobaczenia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 września 2012, 11:35

Pisząc pew­ne rzeczy ludzie myślą, że piszę o sobie.

Nic a nic . 

Choć kon­wa­lie kwitną dla mnie i tyl­ko dla mnie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 sierpnia 2012, 12:02

Przep­raszam, że jestem,
przep­raszam, że żyję
i
wiem, że mnie nie chcesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 sierpnia 2012, 12:49

Myślę, więc jestem.

Myślę, że jes­tem, że żyję, ale nie...

Dlaczego?

Bo to nie jest to 100 % życie.

Brak wiat­ru w żaglach.
Brak ra­dości z drobiazgów.
Brak cierpliwości.

Zacznę żyć... ale od jut­ra :) 

wiersz • 23 maja 2012, 19:53
darinda

Myśli me biegną szybciej ode mnie...

Zeszyty
  • Oni – Głębo­ko pogrążeni w roz­mo­wie nie zauważyli szep­tu wiat­ru, na­wet od­dechu słońca... Dlcze­go?  Bo miłość zaata­kowała ich oczy, słuch, węch i duszę.

  • Romantyzm – Czyż ro­man­tycznym ges­tem nie jest gdy mężczyz­na spa­cerując z ko­bietą ob­ciera so­bie sto­py i nic o tym nie wspo­mina? I gdy wra­ca do do­mu to nie przej­mu­je się ob­tarciami, tyl­ko cały czas myśli o Niej...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

darinda

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 maja 2015, 00:30darinda do­dał no­wy tek­st Zapach książki jest jak [...]