darinda, strona 5

42 teksty – auto­rem jest da­rin­da.

...pat­rząc na te­lefon liczyłam, że zadzwo­nisz... al­bo cho­ciaż na­piszesz... ale Ty nie raczyłeś zro­bić nic... wiesz ja­ki ból czuję gdy myślę, że Cię stra­ciłam już na zaw­sze? Ale co mogę po­radzić na to, że po­jawiłeś się w mym życiu za późno. Nic. 

Pa­miętać Cię będę do końca moich dni. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 sierpnia 2011, 00:54

... spoj­rze­niem za­bił we mnie wszys­tko co do tej po­ry odżyło... a po­tem od­wrócił się i od­szedł zos­ta­wiając mnie z ty­siąca­mi py­tań... zaczy­nających się na słowo dlaczego... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 sierpnia 2011, 10:41
darinda

Myśli me biegną szybciej ode mnie...

Zeszyty
  • Oni – Głębo­ko pogrążeni w roz­mo­wie nie zauważyli szep­tu wiat­ru, na­wet od­dechu słońca... Dlcze­go?  Bo miłość zaata­kowała ich oczy, słuch, węch i duszę.

  • Romantyzm – Czyż ro­man­tycznym ges­tem nie jest gdy mężczyz­na spa­cerując z ko­bietą ob­ciera so­bie sto­py i nic o tym nie wspo­mina? I gdy wra­ca do do­mu to nie przej­mu­je się ob­tarciami, tyl­ko cały czas myśli o Niej...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

darinda

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 maja 2015, 00:30darinda do­dał no­wy tek­st Zapach książki jest jak [...]